Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (“Avrasya Tüneli veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede verilerinizin nasıl işlendiği ve kimlerle, hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ya da faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından en iyi şekilde hizmet sunulabilmesini ve Avrasya Tüneli’nin işletme ve bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen işlenebilmektedir.

 • Gerçek kişi müşterimiz veya tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterimizin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız (tünel kullanıcısı) ve bazı hallerde müşterimizin yakını/vekili olmanız halinde;

  • Avrasya Tüneli’ni (“Tünel”) kullanmanız halinde; güvenliğin sağlanması amacı ile kamera kayıtları vasıtasıyla fiziksel mekan güvenliği veriniz ile plaka numaranız, Tünel’de bir sorun (kaza, arıza, sağlık vb.) oluşması halinde söz konusu soruna müdahale edilmesi ve sorunun çözümlenmesi amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz, plakanız, fiziksel mekan güvenliği veriniz ile o sırada geçirdiğiniz sağlık sorunu ile ilgili yardım edebilmek adına sağlık veriniz, acil durumlarda Tünel içindeki telefonu kullanmanız halinde acil durum süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik verileriniz, plaka numaranız ve sesli görüşme kayıtlarınız, Tünel’den geçişlerinizle ilgili kullanıma bağlı değişiklikler, bilgi güncellemeleri ve alternatif ödeme kanallarına ilişkin bildirimlerin yapılması amacıyla kimlik, iletişim verileriniz, araç plakanız,
  • Tünel’den ihlalli geçiş halinde tarafınıza borç bilgilendirmesi yapılması ve hukuk işlerinin takibi amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz, plaka numaranız, ruhsat belgesi üzerinde yer alan verileriniz, müşteri işlem (tünel geçiş bilgileri gibi), fiziksel mekan güvenliği, finans (iban) verileriniz, sesli görüşme kayıtlarınız,
  • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ölçülmesi ve bu bağlamda anket yapılması, şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi ve cevaplanması amacıyla kimlik ve iletişim, fiziksel mekan güvenliği, finans (iban) verileriniz, tünelden geçiş bilgileriniz, sesli görüşme kayıtlarınız ayrıca iletmeniz halinde ölüm belgesi, aracınızın hurda kaydı, savcılık soruşturma belgesi (aracın/plakanın çalındığına dair) ve sağlık verileriniz (ayrıca kimlik belgelerinde yer alan din ve kan grubu bilgileriniz dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.),
  • Sosyal medya platformları üzerinden kampanya, bildirimlerinin ve çekilişlerin yapılması ve çekiliş sonucunda ödüllerin verilmesi amacıyla kimlik, iletişim verileriniz, sosyal medya hesap bilgileriniz, araç plakanız,
  • iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem, plaka, hukuki işlem verileriniz ile, gerekmesi halinde görsel verileriniz,
  mevzuata ve Avrasya Tüneli politika ve prosedürlerine uygun yürütülmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.
 • Gerçek kişi tacir veya tüzel kişi tedarikçilerimizin/danışmanlarımızın/iş ortaklarımızın imza yetkilisi/çalışanı/irtibat kişisi olmanız halinde;

  kimlik, iletişim, finans (IBAN), SGK hizmet dökümü, mesleki deneyim, hukuki işlem, görsel ve işitsel kayıtlar, işlem güvenliği verileriniz (ayrıca kimlik belgelerinde yer alan ve dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin din ve kan grubu bilgileriniz işlenebilecektir.) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz faaliyetleri kapsamında mal ve hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik talepler ile şikayetlerin yönetilmesi, hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçleri ile saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Gerçek kişi tacir veya tüzel kişi alt yüklenicilerimizin imza yetkilisi/çalışanı/irtibat kişisi olmanız halinde;

  kimlik, iletişim, özlük, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekan güvenliği verileri, hukuki işlem, işlem güvenliği verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizden sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri verileriniz ayrıca kimlik belgelerinde yer alan din ve kan grubu bilgileriniz ve dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin din ve kan grubu bilgileriniz, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçleri ile saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, prodüksiyon işlemleri dahil organizasyon ve etkinlik yönetimi, faaliyetlerin mevzuata ve Avrasya Tüneli politika ve prosedürlerine uygun yürütülmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

  Ayrıca;

  • Şirketimizi ve/veya iş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde; kimlik, iletişim ve fiziksel mekân güvenliği veriniz, fiziksel mekân güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması,
  • Şirketimizin sağladığı kablosuz ağ bağlantısını kullanmanız halinde; kimlik, iletişim, işlem güvenliği verileriniz 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çağrı merkezimiz kanalıyla bize ulaşmanız halinde, kimlik, iletişim, ses kaydı, tutar bilgisi talep ve şikayetlerin karşılanması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması ile
  faaliyetlerin mevzuata ve Avrasya Tüneli politika ve prosedürlerine uygun yürütülmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, denetim firmalarına, hukuk bürolarına, bankalara, kargo şirketlerine, halkla ilişkiler ve sosyal medya ajanslarına, yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla Şirketimizin hakim şirketlerine, yurt içi ve yurt dışında bulunan teknoloji hizmeti sunan firmaların sistemlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan şikayet formu, e-posta, posta, telefon, faks kanalları ile çağrı merkezi, internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden, tarafımıza yapılan başvuru veya taleplerden, ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan ve Şirket’in kullandığı uygulama ve sistemlerden kapalı devre kamera sistemlerinden, araç hurda ise aracınızın hurda kaydından ve hizmetlerinden faydalandığımız firmalardan toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, https://www.avrasyatuneli.com/_assets/pdf/kvkk-basvuru-formu.pdf linkindeki form ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca yazılı olarak, Avrasya Tüneli İşletme ve Bakım Binası - Barbaros Mahallesi Dr. Eyüp Aksoy Caddesi No: 9 34662 Üsküdar, İstanbul, Türkiye adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya Şirketimizin avrasyatuneli@hs01.kep.tr posta adresine; veya Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin veri.sorumlusu@avrasyatuneli.com adresine veya Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Nasıl Ödeme Yapabilirim?